1. Az adatkezelő személye és elérhetőségei, az adatkezelés célja, a kezelt adatok köre és az adatkezeléssel kapcsolatos alapvető fogalmak

 

1.1 A SANOFI-AVENTIS Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. (székhely: 1045 Budapest, Tó utca 1-5.; postacím: 1045 Budapest, Tó utca 1-5.; e-mail: HU_adatvedelem@sanofi.com; a továbbiakban, mint: „Adatkezelő” vagy „SANOFI-AVENTIS Zrt.”) adatkezelést kíván végezni gyógyszerrel kapcsolatos kereskedelmi gyakorlat folytatása kapcsán.

 

1.2 A kereskedelmi gyakorlat megvalósítása érdekében a következő célokból kívánja az Adatkezelő a személyes adatokat kezelni.

 

 

Adatkezelési cél leírása

 

 

Kezelt személyes adatok köre

 

 

A Sanofi-Aventis Zrt. kereskedelmi kommunikációjával összefüggésben olyan szakmai anyagok küldése amelyek az Ön, mint egészségügyi szakember érdeklődésére számot tarthatnak.

 

(SANOFI_MARKETING_001_E-dm)

 

 

 • név
 • e-mail cím
 • foglalkozás
 • alapnyilvántartási szám (’pecsétszám’)
 • elsődleges és további szakterületek (orvos esetén)
 • munkahelyi irányítószám
 • telefonszám

 

A sanofiklasszikusok.hu honlapon („Honlap”):

a Honlap bizonyos, termékekkel kapcsolatos részeihez – mint kizárólag egészségügyi szakemberek számára hozzáférhető tartalmakhoz – való hozzáférés biztosítása regisztráció útján

 

(SANOFI_MARKETING_004_)

 • ·név
 • e-mail cím
 • foglalkozás
 • alapnyilvántartási szám (’pecsétszám’)
 • elsődleges és további szakterületek (orvos esetén)
 • munkahelyi irányítószám
 • telefonszám
 • felhasználó által megadott felhasználónév
 • felhasználó által megadott jelszó

           

       (a továbbiakban együtt, mint „Adatkezelési Cél”).

 

1.3 Az adatkezelés érintettjei az egészségügyi szakképesítéssel rendelkező egészségügyi szakemberek, akik az Adatkezelési Célokból a személyes adataik kezeléséhez hozzájárulnak (a továbbiakban „Érintett”).

 

1.4 A fenti Adatkezelési Célokból az Adatkezelő az 1.2 pontban hivatkozott elérhetőségek bármelyikén megkeresheti az Érintettet.

 

2. Az Adatkezelő és az adatkezelés helyszíne

2.1 Az összes Adatkezelési Cél vonatkozásában adatkezelőnek a SANOFI-AVENTIS Zrt. minősül.

2.2 Az adatkezelést az Adatkezelő a székhelyén, a 1045 Budapest, Tó utca 1-5. cím alatt végzi.

 

2.3 Adatvédelmi tisztviselő: Lionel de Souza

Kapcsolattartója Magyarországon: Katona Gergely

telefonszám: +36 1 505 1595

e-mail cím: HU_adatvedelem@sanofi.com

 

3. Az adatkezeléssel érintett személyes adatok (ld. fenti 1.2 pont) forrásai

Az Adatkezeléssel érintett személyes adatok forrásai:

- közvetlenül az Érintettek;

- más adatkezelő (adatbázis-forgalmazó cég);

- az Adatkezelő jogosult az 1.2 pontban felsorolt személyes adatokat nyilvános adatbázisokból (nyilvántartás) is beszerezni.

 

4. Az adatkezelés (adatfeldolgozás) jogalapja

Az Érintett kifejezett, a jelen tájékoztatás alapján megadott, önkéntes hozzájárulása. [A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 Rendelet („Általános Adatvédelmi Rendelet”) 6. cikk 1) bekezdés a) pontja alapján.]

Az Érintett az adatkezeléshez való hozzájárulást a jelen tájékoztató mellékletét képező formanyomtatvány aláírásával adhatja meg.

 

5. Az adatok felhasználása

Az 1.2 pontban meghatározott adatokat az Adatkezelő kizárólag az Adatkezelési Célokból kívánja felhasználni.

 

6. Az adatkezelés (adatfeldolgozás) időtartama

Az 1.2 pont szerinti személyes adatokat az Adatkezelő az Érintett hozzájárulása visszavonásáig, vagy az adatok törlésének kérelmezéséig kezeli. Az Adatkezelő a személyes adatokat visszavonhatatlanul törli a hozzájárulás visszavonása, valamint a törlési kérelem kézhezvételétől számított 8 (nyolc) napon belül. A visszavonás/ törlési kérelem vonatkozhat egy Adatkezelési Célra is, ilyen esetekben a többi Adatkezelési Cél vonatkozásában, az Adatkezelő az adatkezelést tovább folytatja.

Az Adatkezelő az adatkezelést rendszeres időközönként felülvizsgálja.

Az adatkezeléshez való hozzájáruló nyilatkozatot (az adatlap nélkül) az Adatkezelő az adatkezelés megszüntetését követő 5 (öt) évig megőrzi az adatkezelési művelet jogszerűségének igazolása céljából.

Az Érintett bármikor, indokolás nélkül, ingyenesen, feltétel nélkül jogosult az adatkezelésre (adatfeldolgozásra) vonatkozó hozzájárulásának visszavonására a 9.1. pontban foglaltak megfelelő alkalmazásával, ekkor személyes adatai törlésre kerülnek.

 

7. A személyes adatokhoz hozzáférésre jogosult személyek (adatfeldolgozók), adattovábbítás

Az Adatkezelési Célok megvalósítása kapcsán kezelt (feldolgozott) személyes adatokhoz az Adatkezelőnek az adott Adatkezelési Cél elérése érdekében tevékenykedő munkatársai, illetve az általa esetlegesen megbízott adatfeldolgozók („Adatfeldolgozó”/”Adatfeldolgozók”) férhetnek hozzá, kizárólag ezen tevékenységükkel összefüggő felhasználási jogosultsággal.

Az Adatkezelő megbízásából adatfeldolgozói tevékenységet végző cégek listája elérhető a www.sanofi.hu honlapról.

Az Adatkezelési Cél megvalósítása kapcsán az Adatkezelő által kezelt személyes adatok nem kerülnek továbbításra más harmadik személy(ek) felé.

 

8. A személyes adatok védelmét biztosító intézkedések                                               

Az Adatkezelő és az Adatfeldolgozó az alábbi technikai intézkedésekkel biztosítja az Adatkezelési Céllal összefüggésben felvett személyes adatok védelmét a jogosulatlan felhasználás, így különösen, a jogosulatlan hozzáférés, törlés, nyilvánosságra hozatal, adatvesztés ellen:

Az Adatkezelő és az Adatfeldolgozó megteszi a szükséges óvintézkedéseket az Adatkezelési Céllal összefüggésben felvett személyes adatok védelme érdekében, így különösen védi azokat a jogosulatlan hozzáféréssel, megváltoztatással, továbbítással, nyilvánosságra hozatallal, törléssel vagy megsemmisítéssel, valamint a véletlen megsemmisüléssel és sérüléssel, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válással szemben és a velük való visszaélés ellen (pl. a munkavállalók megfelelő szintű képzése, az adatok zártan kezelése és a hozzáférési jogok korlátozása útján).

Az Adatkezelő és az Adatfeldolgozó a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodnak személyes adatai biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

Az Adatkezelő informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörésekre irányuló támadások ellen. Az Adatkezelő és az Adatfeldolgozó a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.

Kérjük, vegye figyelembe ugyanakkor, hogy az elektronikus adatátvitel teljes biztonsága nem garantálható. Ha okkal feltételezi, hogy a velünk történő kapcsolattartás már nem biztonságos, kérjük, értesítse az Adatkezelőt/az Adatfeldolgozót a problémáról.

 

9. Az Érintett jogai, jogorvoslati jogosultságok

 

9.1 Az Adatkezelő felhívja az Érintett figyelmét arra, hogy 2018. május 25. napjával kezdődően az Érintettet megillető jogok elsődleges forrása az Általános Adatvédelmi Rendelet, amelyet az Infotv. és egyéb ágazati nemzeti szabályok egészítenek ki.

 

 

9.2 Az Érintettnek írásban bármikor lehetősége van az adatok kezeléséhez a korábbiakban megadott hozzájárulását visszavonni, a hozzájárulást egyes Adatkezelési Célokra korlátozni, valamint a személyes adatok kezelése ellen a vonatkozó jogszabályokban meghatározott esetekben tiltakozni. Ha a kérelemből nem derül ki, hogy mely Adatkezelési Céllal kapcsolatban terjeszti elő az Érintett a visszavonását, úgy az Adatkezelő valamennyi cél tekintetében megszünteti az adatkezelést.

 

9.3 Az Érintett jogosult az Infotv. alapján:

 

a. tájékoztatást kérni személyes adatai kezeléséről (15. § (1) bek.);

Az Érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az Érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

 

b. személyes adatai helyesbítését kérni (17.§ (1) bek.);

Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az adatkezelő helyesbíti.

 

c. személyes adatai törlését kérni (17.§ (2) bek.);

 

d. a személyes adatai zárolását kérni (17.§ (4) bek.);

 

e. tiltakozhat a személy adatai kezelése ellen (21.§).

 

9.4 Az Érintettet 2018. május 25. napjával kezdődően kérelmezheti továbbá az adatkezelőtől:

 

a. a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést (15. cikk);

 

Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a 15. cikkben meghatározott egyes információkhoz hozzáférést kapjon.

 

b. azok helyesbítését (16. cikk);

 

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az Érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

 

c. a személyes adatok törlését (17. cikk);

 

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha a 17. cikkben meghatározott indokok valamelyike fennáll.

 

d. a személyes adatok kezelésének korlátozását (18. cikk);

 

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha a 18. cikkben foglalt indok teljesül.

 

e. tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen (21. cikk), valamint

 

f. megilleti adathordozhatósághoz való jog (20. cikk), vagyis hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja.

 

9.5 Az Adatkezelőnek címzett kérelmeket és nyilatkozatokat az Érintett az Adatkezelő 1.1. és 2.3 pontban szereplő elérhetőségeire küldheti el e-mailben vagy postai úton.

 

9.6 Az Adatkezelő az Érintett kérelmeit az alábbiak szerint bírálja el:

 

a. Az Infotv. alapján az Érintettek által küldött kérelmek alapján az Adatkezelő 25 napon belül intézkedik, vagy ezen határidőn belül az Adatkezelő tájékoztatja az Érintetteket az intézkedés elmaradásának ténybeli és jogi indokairól. Az adatkezelés tiltakozása elleni kérelmeket az Adatkezelő 15 napon belül vizsgálja meg.

b. 2018. május 25. napjával kezdődően az Érintettek által küldött kérelmek alapján az Adatkezelő 1 hónapon belül intézkedik, vagy ezen határidőn belül az Adatkezelő tájékoztatja az Érintetteket az intézkedés elmaradásának ténybeli és jogi indokairól. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további 2 hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.

 

9.7 A személyes adatok kezeléséhez fűződő jogainak megsértése esetén az Érintett az alábbi jogorvoslati lehetőségekkel élhet:

 

a. Közvetlenül az Adatkezelőhöz fordulhat, annak 1.1. és 2.3 pont szerinti címein. Az Adatkezelő a kérelmeket a 9.6 pontban foglalt határidőn belül bírálja el.

b. Panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, mint felügyeleti hatósághoz (a továbbiakban: „NAIH”) (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; postai cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; telefon: +36 (1) 391-1400; web: www.naih.hu)

c. Keresetet nyújthat be az Adatkezelő ellen. Az érintett bírósághoz fordulhat adatai jogellenes kezelése, valamint az adatbiztonság követelményeinek megszegése esetén. A jogszabályban rögzítettek szerint jogosult lehet kártérítésre, valamint sérelem díjra. A bíróság illetékességéről és elérhetőségeiről az alábbi honlapon tájékozódhatnak: www.birosagok.hu

 

10. Az adatkezelési tájékoztató hatálybalépése

Abban az esetben, ha az Adatkezelős az Érintett e-mail címét is kezeli, úgy jogosult a jelen tájékoztató változásáról az érintettet elektronikus úton is értesíteni, amely esetben a tájékoztató módosulása az értesítéssel lesz érvényes az Érintett irányában.

Jelen tájékoztatóban foglaltak 2018. május 25. napjától hatályosak.

Kelt: Budapest, 2018. május 25.

 

SANOFI-AVENTIS Zrt.

Adatkezelő

Nyilatkozattevő („Érintett”) aláírás